Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Czasopisma 1927 rok, różne tematy

To pokolenie - pomazańcy

„Przy rzece Jordan, Jehowa rozpoczął nowe pokolenie czyli nowe stworzenie, którego Głową jest Chrystus Jezus. Jezus później powołał dwunastu uczni (...). Jedenastu z nich, jak mamy dobre powody do wierzenia, tworzy część tego nowego stworzenia. Względem tego apostoł Piotr, w swoim pierwszym liście 2:9 pisząc do kościoła miał na myśli wybranych. Zatem jest pewna konkluzja, że Jezus odnosił się do nowego stworzenia, gdy mówił: »To pokolenie nie przeminie, ażeby to się wszystko stało«. To tedy daje nam do zrozumienia, że niektóre członki nowego stworzenia będą jeszcze na ziemi w czasie Armageddonu” (Strażnica 01.09 1927 s. 269 [ang. 15.02 1927 s. 62]);

Kilka lat

„Ponieważ Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apostoła w liście do Żydów, jedenastym rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwstania, ponieważ prorok twierdzi, iż ci mają być książętami, czyli władcami po wszystkiej ziemi, należy się spodziewać, że oni pierwsi zmartwychwstaną na warunkach nowego przymierza. Zatem rozsądnem jest spodziewać się ich obecności na ziemi w początkach restytucji. Ci wierni będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialnymi przedstawicielami królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod swoim nadzorem, powierzy sprawy świata” (Złoty Wiek 01.07 1927 s. 406-407).

Szczepienie

„Szczepienie spowodowało niezliczoną ilość zachorowań. Sporządzono nawet listę z górą pięćdziesięciu chorób, które były bezpośrednim następstwem szczepienia. Są to między innemi: Owrzodzenia, powiększenie gruczołów pachwinowych, ślepota, rak, kurcze, ospa wietrzna, ospa zwyczajna, biegunka, wymioty, skrofuły [inaczej skrofuloza, przewlekła gruźlica węzłów chłonnych szyi – przyp. red.], gruźlica i wiele innych. Są to dostateczne dowody, świadczące o szkodliwości tego zabobonnego zwyczaju lekarskiego, dalszy ich ciąg nie trzeba nawet przytaczać. (...) Nie wiadomo, co więcej podziwiać trzeba czy okrucieństwo, bałwochwalstwo lub bezmyślność pogan w ofiarowaniu serca ludzkiego swemu bogu słońca, czy też przekonanie cywilizowanych ludzi, że trująca ropa chorej krowy wszczepiona do zdrowej krwi, lub inaczej, że zatrucie krwi zabezpiecza od zatrucia krwi. Oczywisty nonsens!” (Złoty Wiek 15.01 1927 s. 237).

Plejady

„Położenie Plejad podczas budowy Wielkiej Piramidy – tego kamiennego świadectwa Objawień Boga, odegrało ważną rolę. Z tych i innych względów uważamy za możliwe, że Plejady są środkiem wszechświata – centrem z którego promienie Woli Boga oświetlają nieskończone przestrzenie kosmosu. (...) Jeżeli jednak tron Wszechmogącego, tron, podstawą którego jest sprawiedliwość, znajduje się gdzieś w obrębie tego gwiazdozbioru, to czyż niezależnie od wszelkich innych względów, nie zasługuje on na naszą uwagę?” (Złoty Wiek 01.01 1927 s. 217).

„Jehowa przygotował albo ustanowił Swoją siedzibę w niebieskim wszechświecie. Gwiaździsta grupa znana jako konstelacja plejady i znajdująca się na północy, zdaje się być przez Biblję uznawaną za centrum niebieskiego wszechświata, za miejsce stolicy Jehowy, z którego najwyższa władza jest wydawana” (Strażnica 15.03 1927 s. 96; ten sam fragment patrz I.B.S.A. Year Book 1927, tekst do rozważań na 4 lipca 1927 r.; I.B.S.A. Year Book 1928, tekst do rozważań na 2 lipca 1928 r.).

„Obecność Pańska była trudna do wytłumaczenia, a tem bardziej trudniejsza do czystego wyrozumienia. Wielu pracowało pod mniemaniem, że Pan Jezus musi być obecny osobiście w sąsiedztwie naszej ziemi. Takie mniemanie jest nierozsądne. Odległość w tym względzie nie może być przeszkodą dla Pana. On może przebywać w Plejadach i kierować sprawami na ziemi tak samo, jakby się na niej znajdował. My rozumiemy, że obecność Pańska poczęła się objawiać około roku 1874; że On objął Swą władzę i moc i rozpoczął panowanie w roku 1914; i że On przyszedł do Swej świątyni w roku 1918” (Strażnica 01.07 1927 s. 195 [ang. 01.06 1927 s. 163]).

Jezus

   „(...) byś stał się prawdziwym narzędziem w ręku jedynego Reformatora i Mistrza, reformację którego przyjmie kiedyś cały świat, za prawdę należący do Niego, jak sam powiedział, gdy uczył nas modlić się: »Przyjdź Królestwo Twoje«” (Złoty Wiek 01.03 1927 s. 283).

   „W tym celu pobudził swego proroka do napisania o przyjściu Wielmożnego, który miał wyzwolić ludzkość. (...) Mojżeszowi Jehowa powiedział, że miał wzbudzić Wielmożnego, którego Mojżesz wyobrażał...” (Złoty Wiek 15.08 1927 s. 452).

Raj zachowany

„Ogród Eden może zachowany.
Całkiem uzasadnione wydaje się pytanie, co się stało z ogrodem Eden. Pismo Św. powiada nam, że był otoczony wysokiemi górami, że był dostępny tylko od wschodu i że znajdował się w okolicy góry Ararat. Na górze Ararat stanął też korab Noego, który odtąd ukryty jest w wiecznym śniegu. Zdaje nam się, iż rozsądne jest przypuszczenie, że Bóg zachował ogród Eden i że we właściwym czasie uczyni go dostępnym dla ludzi” (Złoty Wiek 15.06 1927 s. 389 [ang. 09.03 1927 s. 871]

1878

   W roku 1927 Towarzystwo Strażnica odrzuciło datę 1878, a przyjęło dla zmartwychwstania rok 1918. Oto jak ‘płynnie’ tego dokonało:

„Przez wiele lat Badacze Pisma Świętego utrzymywali, że zmartwychwstanie apostołów i innych wiernych świętych, którzy zasnęli w Jezusie, nastąpiło wiosną 1878 roku” (ang. Strażnica 15.05 1927 s. 150).

Inspekcja

„Jeżeli przeto Pan przyszedł do Swej świątyni w roku 1918 w celu sądzenia i że sąd ten rozpoczął się najpierw nad świętymi, to by było mocnym i przekonywującym argumentem, że wzbudzenie śpiących świętych miało miejsce w roku 1918 lub około tego czasu” (Strażnica 01.07 1927 s. 198).

Zmartwychwstanie

   „Pan nie objawił dokładnie kiedy się rozpocznie zmartwychwstanie; lecz jest racjonalnie przypuszczać, że świat pod nowym Królem będzie gotów ich przyjąć w ciągu pół wieku po rozpoczęciu się sprawiedliwego panowania Mesjasza” (Złoty wiek 01.07 1927 s. 408).

Russell

   „W rzeczywistości nie było żadnego wielkiego człowieka na ziemi od dni Jezusa. Bardzo niebezpieczną rzeczą jest uwielbianie ludzi” (Strażnica 01.01 1927 s. 7 [ang. 01.01 1927 s. 7]).

Sędzia Generalissimus

„Generalissimus organizacji Badaczy Pisma Świętego” (The Messenger 19.06 1927 s. 2 – Generalissimo of the Bible Students’ Organizations).

Rzeźba Jezusa

„Postać z Kamienia
Niektórzy bracia do biura piszą odnośnie tego, że bracia niemieccy w Magdeburgu wyrzeźbili z kamienia postać reprezentującą naszego Pana, że to jest dla nich zgorszeniem. Należy pamiętać, że nikt z tamtejszych braci nie oddaje czci temu kamieniowi. Ta postać nie jest niczem więcej jak jest fotografja lub pewien obraz. Prawie w każdem mieszkaniu, bądź rodziny będącej w Prawdzie, bądź rodziny poza Prawdą, znajdują się obrazy naszego Pana. Obrazy te przedstawiają naszego Pana tylko na papierze. Dana postać przedstawia naszego Pana w kamieniu. Nie zauważamy nigdzie, by Pismo Święte było przeciw jednej lub drugiej reprezentacji. Naturalnie, gdyby ktoś kłaniał się takiej postaci, to byłoby bardzo złem i nie na miejscu. Lecz nic podobnego nie jest czynione. Żadna taka myśl nie przyszła do głowy tych braci, którzy wyrzeźbili daną postać. Przez niektórych braci przytaczany ustęp Pisma Świętego, odnośnie znania Chrystusa według ciała, wcale się do tego nie odnosi. Gdyby to byłoby prawdą, to każdy obraz albo każde malowidło reprezentujące naszego Pana musiałoby być wyrzucone. Nie jest dobrze brać tych rzeczy tak krańcowo. Żaden prawdziwy chrześcijanin nie chwali Pana przez patrzenie się na obraz jako na podobiznę Jego. Wcale nie myśleli tak ci, którzy tę kamienną postać przygotowali. To raczej upamiętnia fakty, że bracia przy kopaniu znaleźli kamień i jeden z nich będąc rzeźbiarzem wyrzeźbił postać Pana Jezusa, która została postawiona na podwórku. To jest tylko upamiętnieniem jak mogłoby być upamiętnione przez malowidło. Nikt nie powinien obrażać się tem” (Strażnica 01.01 1927 s. 9).

Piramida - ŚJ

   „Gdy Józef dostał się do Egiptu, wielka Piramida Gizech była już zbudowaną około 200 lat. Stała ona w całej swej starodawnej piękności; kamienie jej były polerowane tak, że oddawały blask słoneczny jako zwierciadło. Mało sobie Józef zdawał z tego sprawę, że Jehowa już dawno wyrysował Swój Plan w tejże piramidzie na błogosławienie wszystkich rodzajów ziemi; przez Jednego, który dopiero miał przyjść a Józef miał odegrać pantominę onego, który przyjść ma. Ani Józef wiedział o tem, że nawet daty wielu wypadków były tam już ustalone przez Jehowę, i zarekordowane w tej wielkiej piramidzie. Owe dowody tam były a dziś podobny do sfinksa kamień stoi jako świadek Jehowy, objawia skryte skarby swoje. One w zupełności zgadzają się z Pismem Św.” (Złoty Wiek 01.11 1927 s. 533 [ang. 23.03 1927 s. 410]).

Pomazańcy uciekli po 1925
Pamiątka:
1925 r. – 90 434 osoby (ang. Strażnica 01.09 1925 s. 263);
1927 r. – 84 064 osoby (Strażnica 15.08 1927 s. 253);

Abraham

   „W świetle Pisma Świętego możemy się racjonalnie spodziewać, że Jerozolima będzie główną siedzibą przyszłych rządów świata z doskonałymi i wiernymi ludźmi, a mianowicie z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Dawidem, Salomonem, Danielem i innymi, którym będą powierzone rządy ziemi; że niektórzy z tych wiernych ludzi jako władcy będą umieszczeni w głównych częściach ziemi (...). Możemy się spodziewać, że za pomocą wielkich, udoskonalonych i urządzonych w wielu miejscach stacji nadawczych – radjofonicznych Abraham będzie kierował z Góry Syon w Jeruzalem sprawami całej ziemi” (Złoty Wiek 01.07 1927 s. 407).

Dieta

   „Większość ludzi trzyma się fałszywego sposobu odżywiania, do którego przywykła; dziewięćdziesiąt procent a może i więcej konsumuje stale jakieś trucizny. Herbata, kawa, kakao, tytoń w jakiejkolwiek postaci oraz lekarstwa są to trucizny, pchające ludzkość coraz bardziej na brzeg przepaści, jaką jest dla nich duchowa niemoc i rozstrojenie. Żaden z podniecających napoi i pokarmów nie posiada w swych pobudzających właściwościach jakiejkolwiek wartości dla ludzkiego ciała. Wartość odżywczą mięsa w rzeczywistości kasują jego podrażniające właściwości. W dawnych czasach, kiedy było mało owoców, zawierających kwas i kiedy nie znano jeszcze sposobu przechowywania ich, wino używane umiarkowanie dobrze wpływało na organizm, gdyż podniecający skutek jego powodował rozpuszczanie się kalium.
Środki żywnościowe, zawierające trucizny, podniecające oraz sztucznie wydelikacone nie mają racji bytu w odradzającej djecie. Należy powrócić do pożywienia roślinnego. Ryby można pożywać od czasu do czasu, gdyż bogate są w cenne pierwiastki odżywcze.
Światło, które posiadamy w tej dziedzinie, zostało nam dane pod Boskiem kierownictwem i na początek wystarcza ono nam w zupełności, ażeby powrócić do lepszego zdrowia i dłuższego życia. (...)
Rozsądny, naturalny sposób odżywiania jest z pewnością niezwykle wartościowy dla wszystkich, którzy z wiarą oczekują wieku złotego. Przezeń nie tylko ciało bywa uzdrowione, ale i duch uczy się panowania nad sobą. Niezdługo ludzie znajdą w czystem pożywieniu wielką pomoc w walce przeciwko chuciom ciała” (Złoty Wiek 15.05 1927 s. 362-363).

Pośrednik

   „Wtedy kościół zostanie napełniony chwałą Bożą i przez całe tysiąclecie będzie Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi” (Strażnica 15.12 1927 s. 370).

Religia

   „Badacze Pisma Świętego nie są wyznawcami żadnej religji. Towarzystwo to nie jest religijną instytucją lub stowarzyszeniem. Religia oznacza zewnętrzną formę ceremonji, przez którą ludzie okazują swoje uznanie egzystencji najwyższej władzy. Organizacja djabelska ma różne religje, a ludzie w nie wierzą. Duchowieństwo wyznaje pewną religję. Tak zwane »zorganizowane Chrześcijaństwo« jest religją” (Strażnica 01.12 1927 s. 356 [ang. 01.11 1927 s. 324]).

Kuzyni Jezusa

   „O tym, że ci czterej »bracia« byli w rzeczywistości kuzynami Pana; że ich matką była Maria, siostra matki Pana, i że ich ojciec, Kleofas (gdzie indziej nazywany Alfeuszem), mamy wyraźną naukę w następujących fragmentach: Jana 19:25; Marka 15:40; Łukasza 6:15, 16; Dzieje 1:13 (...) Maria, siostra matki Pana, żona Kleofasa (Jana 19:25), inaczej zwanego Alfeuszem (Mateusza 10:3; Łukasza 6:15). Ta Maria była matką »braci« Pańskich (kuzynów), mianowicie: Jakuba Mniejszego, Szymona, Judy i Jakuba (Mateusza 13:55; 27:56; Marka 6:3)” (ang. Złoty Wiek 06.04 1927 s. 428-429 [w tym fragmencie prawdopodobnie przez pomyłkę wymieniono dwa razy Jakuba, a pominięto Józefa, którego jednak wymieniono w innym zdaniu na stronie 428]).

Boże Narodzenie

   „Wszystkim czytelnikom Złotego Wieku życzymy Wesołych Świąt” (Złoty Wiek 15.12 1927 s. 578).

   „Upominki na Gwiazdkę (...) Mogą im zrobić najlepszy upominek czyli podarunek na Gwiazdkę przez zaprenumerowanie Złotego Wieku, lecz też przez posłanie im książek. Siedem Tomów Wykładów Pisma Św.” (Złoty Wiek 15.11 1927 s. 560).

Cieszyć się

   Oto inny przykład cieszenia się ze zła na świecie, byleby ono potwierdzało wykładnię Towarzystwa Strażnica:

   „Winniśmy się radować, że miljonerzy i miljony rosną jak grzyby po deszczu, mimo że z innej strony da się zauważyć najczarniejsza nędza, ponieważ gromadzenie tych bogactw świadczy o końcu starego porządku rzeczy, a początkiem królestwa Bożego, jak prorok mówi: »(...)« – Jakóba 5:1-5” (Złoty Wiek 01.09 1927 s. 476).

Rasy

„Wprawdzie w obecnych warunkach nie możemy zalecać ani nielegalnego mieszania ras, ani przez związki małżeńskie; jednakże wszyscy winni uznać prawdę wygłoszoną przez Pawła w Atenach: »I uczynił z jednej krwi wszystek naród ludzki, aby mieszkał po wszystkiem obliczy ziemi«. (Dzieje Apostolskie 17:26)” (Złoty Wiek 01.04 1927 s. 310).

Tysiąclecie

   „Pismo Św. czyni wzmiankę, że podczas panowania Króla królów, królestwo Boże będzie zaprowadzone przez ten Tysiąc lat. W czasie tym wszystka ludzkość zostanie wzbudzona z grobów, otrzyma życie, wolność i zadowolenie. Wtedy się więcej rodzić nie będą, ani żenić, ani umierać, ani za mąż wydawać” (Złoty Wiek 15.09 1927 s. 486).

Kalifornia

   „Wielki Stwórca obdarzył Swą łaską San Diego i południową Kalifornię [w oryginale Kalafornje] bardziej niż inne okolice ziemi. Sprawiło mi wielką przyjemność obcować z ludźmi tych okolic. To krótkie obcowanie upoiło mnie urokami tych prześlicznych otoczeń. Są tu majestatyczne góry, szerokie i urodzajne doliny, a klimat wprost idealny” (Złoty Wiek 15.08 1927 s. 451 [ang. 04.05 1927 s. 500]).

1799

   „Wielki ich dopływ [wynalazków] został jednak przez Boskie kierownictwo zachowany na »czas ostateczny«. Badacze proroctw głoszą, że okres ten rozpoczął się w roku 1799” (Złoty Wiek 01.05 1927 s. 246).

1874

„Według chronologji i proroctw Pisma Św. powrót naszego Pana nastąpił w końcu roku 1874 lub na początku 1875. Obecność Jego oczywiście jest niewidzialna dla ludzi. Nie mogę teraz przytoczyć dowodów obecności Pańskiej, stwierdzam tylko, że on jest obecny od roku 1874” (Złoty Wiek 15.01 1927 s. 227);

„Zwrócenie uwagi na ziemię”

„Obecność Pańska była trudna do wytłumaczenia, a tem bardziej trudniejsza do czystego wyrozumienia. Wielu pracowało pod mniemaniem, że Pan Jezus musi być obecny osobiście w sąsiedztwie naszej ziemi. Takie mniemanie jest nierozsądne. Odległość w tym względzie nie może być przeszkodą dla Pana. On może przebywać w Plejadach i kierować sprawami na ziemi tak samo, jakby się na niej znajdował. My rozumiemy, że obecność Pańska poczęła się objawiać około roku 1874; że On objął Swą władzę i moc i rozpoczął panowanie w roku 1914; i że On przyszedł do Swej świątyni w roku 1918” (Strażnica 01.07 1927 s. 195 [ang. 01.06 1927 s. 163]).

Restytucja

   „Jehowa posłał Eljasza. Zgodnie z tym faktem, restytucja rozpoczęła się w 1874 roku” (Strażnica 01.12 1927 s. 366).
2
INFORMACJE PROSTO Z "KANAŁU ŁĄCZNOŚCI" / Odp: Formularz s-147 Sierpień.
« Ostatnia wiadomość wysłana przez ewa11 dnia Dzisiaj o 10:31 »
      Kto w Polsce nie wie kim są Świadkowie Jehowy? Kim jesteś że możesz odpowiedzieć na pytania związane ze doktrynami Świadków Jehowy, tak zawiłymi i co więcej by odpowiedzieć by pytający zrozumiał?
W zborze jest wielu, którzy gdyby im zadać pytanie o pokoleniu roku 1914, to nie są w stanie sensownie odpowiedzieć takich pytań zresztą jest wiele.
Fakt. Ja też nigdy nie mogłam zapamiętać, jak sen o drzewie prowadzi do roku 1914. Przyjęłam na wiarę, że tak po prostu jest, ale gdybym komuś miała powtórzyć to tłumaczenie, to chyba wcześniej musiałabym je wykuć na pamięć.
Z drugiej strony, poznałam niedawno byłego świadka, byłą pionierkę stałą, która dopiero ode mnie się dowiedziała, że dla świadków Jezus i archanioł Michał to ta sama osoba. Jako świadek nie miała o tym bladego pojęcia.
3
"NOWE ŚWIATŁA" / Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez szymonbudny dnia Dzisiaj o 10:10 »
Tutaj całkiem fajnie ma nowa wersja - podoba mi się to, aczkolwiek też delikatnie inaczej niż wersja angielska ;)

Ale ta końcówka po angielsku jakaś dziwna jest - ktoś umiałby to dokłądniej przetłumaczyć?

(Ef 2:19-22 [PNŚ])
19 Z całą pewnością więc nie jesteście już obcymi ani osiadłymi przybyszami,
   lecz jesteście współobywatelami świętych oraz domownikami Boga
20 i zostaliście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków,
   przy czym fundamentowym kamieniem narożnym jest sam Chrystus Jezus.
21 W jedności z nim cała budowla, harmonijnie zespolona, rośnie w świętą świątynię dla Jehowy.
22 W jedności z nim również wy jesteście razem budowani, aby stanowić miejsce,
   w którym Bóg zamieszka przez ducha.

(Ef 2:19-22 PNŚ 2018)
19  Tak więc nie jesteście już obcymi ani cudzoziemcami+,
   ale macie takie obywatelstwo+ jak inni święci i należycie do Bożej rodziny+.
20  Jesteście budowlą wznoszoną na fundamencie apostołów i proroków+,
   przy czym fundamentowym kamieniem narożnym jest sam Chrystus Jezus+.
21  Cała ta zjednoczona z nim budowla, harmonijnie zespolona+, rośnie w świętą świątynię dla Jehowy*+.
22  Tak więc będąc z nim w jedności, jesteście budowani razem z innymi, żeby stać się miejscem,
   w którym Bóg zamieszka przez swojego ducha+.

(Ef 2:19-22 NWT 2013)
19  So you are no longer strangers and foreigners,+
   but you are fellow citizens+ of the holy ones and are members of the household of God,+
20  and you have been built up on the foundation of the apostles and prophets,+
   while Christ Jesus himself is the foundation cornerstone.+
21  In union with him the whole building, being harmoniously joined together,+ is growing into a holy temple for Jehovah.*+
22  In union with him you too are being built up together into a place
   for God to inhabit by spirit.
+
4
HISTORIA ŚWIADKÓW JEHOWY / Odp: Ciało Kierownicze SJ w UNIKATOWYCH FOTKACH, cytatach ...?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Roszada dnia Dzisiaj o 10:04 »
Panowie Ziemi. :)

„W obecnym czasie końca Jezus powierzył »całe swoje mienie« – wszystkie ziemskie sprawy Królestwa – »niewolnikowi wiernemu i roztropnemu« oraz reprezentującemu go Ciału Kierowniczemu, czyli grupie mężczyzn namaszczonych duchem świętym (Mat. 24:45-47)” (Strażnica 15.09 2010 s. 23).

Jakoś nie widzę tego panowania ani ich królestwa na ziemi.
Może księstewko w Warwick. ;D
5
"NOWE ŚWIATŁA" / Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Roszada dnia Dzisiaj o 09:57 »
Mi ten werset nigdy nie pasował:

„A Słowo stał się ciałem i przebywał wśród nas. Widzieliśmy jego chwałę — chwałę, jaką jednorodzony syn otrzymuje od ojca. Był pełen niezasłużonej życzliwości Bożej i prawdy.” (Jn 1:14)

To kto był zasłużonej, jeśli Syn też niezasłużonej. :(

łał dodali słowo BOŻEJ.

Było tak, bez Bożej:

„(...)A Słowo stał się ciałem i przebywał wśród nas, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę, jaka się od ojca należy jednorodzonemu synowi; i był pełen życzliwości niezasłużonej i prawdy(...)” (Jn 1:14)
6
NA WESOŁO / Odp: Brat Bogumił - the series
« Ostatnia wiadomość wysłana przez ewa11 dnia Dzisiaj o 09:57 »
jednak to prawda, że odstępcy są zdemoralizowani i to w podobnym stopniu (a może nawet większym?!) co ten szatański świat zdążający ku zagładzie ;)

wyznam Wam "jak starszemu zboru na komitecie sądowniczym" ;) że ja Sebastian gdy przeczytałem zestawienie imion Noemi i Rut, przypomniałem sobie biblijną opowieść o tym jak Rut bogobojnie sama wskoczyła do łóżka bogatemu Boozowi i od razu pomyślałem że "Bogumił byłby chętny ale na 30 lat młodszą od siebie"; jednym słowem jestem zdemoralizowany i nie doceniam jak bardzo duchowo usposobieni są bracia starsi zarządzający organizacją Bożą kierowaną bezosobowym duchem świętym ;)
No tak, gdyby przed Bogumiłem siedziała odpowiedniczka biblijnej Rut, a nie biblijnej Noemi, to gadka mogłaby być inna. :-D
7
"NOWE ŚWIATŁA" / Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez szymonbudny dnia Dzisiaj o 09:52 »
"Niezasłużona życzliwość" miała być "lojalną miłością" zdaje się. :/

(Ef 2:8 [PNŚ mk4.4])
8 Właśnie za sprawą tej życzliwości niezasłużonej zostaliście wybawieni przez wiarę; i nie stało się to dzięki wam — jest to dar Boży.
9 Bynajmniej nie dzięki uczynkom, żeby nikt nie miał podstaw do chełpienia się.
10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w jedności z Chrystusem Jezusem do dobrych uczynków, które Bóg zawczasu przygotował, abyśmy w nich chodzili.

Ef 2:8-10 PNŚ 2018
8 Zostaliście wybawieni właśnie za sprawą tej niezasłużonej życzliwości — dzięki wierze+. Nie jest to wasza zasługa. To Boży dar.
9 Nie, nie jest to rezultat waszych uczynków+, żeby nikt nie miał podstaw do chełpienia się.
10  Jesteśmy dziełem Bożych rąk, stworzeni+ dzięki jedności z Chrystusem Jezusem+ do spełniania dobrych uczynków, które Bóg z góry dla nas ustalił.

(Ef 2:8-10 NWT 2013)
8  By this undeserved kindness you have been saved through faith,+ and this is not of your own doing; rather, it is God’s gift.
9  No, it is not a result of works,+ so that no one should have grounds for boasting.
10  We are God’s handiwork* and were created+ in union with Christ Jesus+ for good works, which God determined in advance for us to walk in them.
8
BIBLIA - DYSKUSJE..... / Odp: Dostawianie słowa Jehowa do Biblii
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Roszada dnia Dzisiaj o 09:45 »
7 razy w NT, a 1 raz w ST pada "moc Boża".
Czy nie słuszniej byłoby "moc Jehowy". :)
9
CICHE OWCE / Odp: Pedofilia w kościele w USA - porównanie liczb
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Roszada dnia Dzisiaj o 09:40 »
Wniosek: założyć swój prywatny kościół bez pedofilii. :-\

Resztę kościołów rozpędzić i rozwiązać. ;)
10
"NOWE ŚWIATŁA" / Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Roszada dnia Dzisiaj o 09:37 »
Minęło 5 lat od wydania oryginału ang. (2013).
Niewykluczone, że jak zejdzie zapas papierowy ang. z 2013 pojawi się wersja poprawiona. :)

W przypisie do "aktywnej siły Bożej" przyznali:
*** nwt Rodzaju 1:2 ***
Lub „przemieszczał się duch Boży”.
Strony: [1] 2 3 ... 10